• พิมพ์

พุทธานุสรรณ์ ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
ฝ่ายมหายานนิกายจีน ในประเทศไทย
โดย พระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายนิกายจีน และ เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส จังหวัดพระนคร วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดเอกสารใน Flipbook