ก่งฮุก 供佛 หรือการถวายพุทธบูชา

เป็นพิธีกรรมหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ด้วยหลักคิดที่ว่า การปรินิพพานหรือนิพพาน มิได้ทำให้ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าและผู้บรรลุพุทธธรรมทั้งปวง หายสาบสูญไปจากโลกธาตุทั้งปวง เพียงแต่ท่านได้ไปสร้างโลกธาตุส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นโลกุตรโลกธาตุ ซึ่งแตกต่างไปจากโลกียโลกธาตุที่เราอยู่นี้ ซึ่งเรียกชื่อว่า พุทธเกษตร เช่น สุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภะพุทธเจ้า พุทธเกษตรทองแดงของคุรุปัทมสมภพ พุทธเกษตรไพฑูรย์ของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นต้น พิธีก่งฮุกจึงจัดเป็นพิธีสำคัญและจำเป็นต้องกระทำเป้นประจำทุกวัน ในฐานะที่เราชาวพุทธเป็นพุทธบุตร การถวายภัตตาหารแด่พุทธบิดา จึงเป็นเรื่องจำเป็น ในความศรัทธา กตัญญู รู้คุณ รำลึกถึง และยึดถือท่านเป็นสรณะ

วัดในมหายานทั้งหมดจะมีการก่งฮุกทุกชาว และเพล ถ้ามีผู้มาประกอบบุญกุศล เป็นเจ้าภาพในการก่งฮุก ก็จะจัดเป็นพิธีใหญ่ โดยพระสงฆ์ทั้งวัดร่วมกันสวดมนต์ก่งฮุก แต่ถ้าเป็นยามปกติไม่มีผู้เป็นเจ้าภาพ ก็จะมีพระสงฆ์1รูปทำหน้าที่สวดมนต์ก่งฮุก (พิธีสั้น) เป็นประจำทุกวัน

หลักสำคัญในพิธีก่งฮุก คือการสวดมนตราธารณี โดยอาศัยอานุภาพแห่งธารณี เปลี่ยนสภาวะแห่งอาหารหยาบให้กลายเป็นอาหารทิพย์ พระพุทธองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าท่านดำรงทิพยภาวะท่านจึงไม่รับอาหารหยาบทั้งหมด ท่านจะรับแต่อาหารทิพย์เท่านั้น นี่คือแก่นของพิธีก่งฮุก

อานิสงส์ แห่งการเป็นเจ้าภาพในการก่งฮุก คือการได้ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า ดังมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า การทำทาน100ชาติ ได้บุญเสมอเพียงทำทานกับผู้มี1ศีล1ครั้งเรื่อยขึ้นมา 100 ชาติกับผู้มี1ศีล เป็นผู้ที่มีศีลมากขึ้น จนถึงพระภิกษุ 227 ศีล ต้องใช้เวลากี่หมื่นชาติ เปรียบกับการได้ถวายก่งฮุกกับพระพุทธเจ้า ซื่งต้องผ่านพระโสดา พระอนาคามี พระสกะคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า10ชั้น พระพุทธเจ้า ผมเองก็คำนวณไม่ถูกว่าจะได้อานิสงส์ดังการทำทานทั่วๆไปด้วยจำนวนชาติที่มากเท่าไร

บทสวดในพิธีก่งฮุกของพระสงฆ์จีน

เฮียงฮุ้นจั่ง(ธรรมคีตา)

 

香雲彌o布o 聖o德昭o彰oo 菩o提心o廣莫o難量oo觸o處放o毫光oo為o瑞為o祥oo 仰o啟法o中王o
南無香o雲蓋o菩o薩o摩o訶oo薩.    三稱

 

เฮียง.ยง.มี.*ปู.* เซง.* เต็ก.เจียว.เจียง.** ผู่.*ที.ซิม.*กวง.มก.* เน่ง.เลียน.** ฉก.*ชี.ฟัง.*เฮา. กวง.**ไว.*ซุย.ไว.*เซียง.**เงียง.คี.ฝับ.*จง.วัง.*
นำมอ.เซียง.*ยง.ไก.*ผู่.*สัก.*มอ.ฮอ.สัก     3จบ

 

大悲

 

千手千眼無礙大悲心大陀羅尼ไต่.ปุย.จิ่ว(ไช.ชิ้ว.ไชงั๊ง.บ่อ.ไง๊.ไต่.ปุย.ซิม.ทอ.ลอ.ณี.)

 

南無大悲觀世音菩薩     

南無喝囉怛那哆囉夜耶o南無阿唎耶o婆盧羯帝爍缽囉耶o菩提薩埵婆耶o摩訶薩埵婆耶o摩訶迦盧尼迦耶o唵o薩皤囉罰曳o數怛那怛o南無悉吉利埵伊蒙阿唎耶o婆盧吉帝室佛羅楞馱婆o南無那囉謹墀o醯唎摩訶皤哆沙咩o薩婆阿他豆輸朋o阿逝孕o薩婆薩多那摩婆薩多o那摩婆伽o摩罰特豆o怛姪他o唵o阿婆盧醯o盧迦帝o迦囉帝o夷醯唎o摩訶菩提薩埵o薩婆薩婆o摩囉摩囉o摩醯摩醯唎馱孕o俱盧俱盧羯懞o度盧度盧罰闍耶帝o摩訶罰闍耶帝o陀囉陀囉o地唎尼o室佛囉耶o遮囉遮囉o摩摩罰摩囉o穆帝隸o伊醯伊醯o室那室那o阿囉參佛囉舍利o罰沙罰參o佛囉舍耶o呼嚧呼嚧摩囉o呼嚧呼嚧醯唎o娑囉娑囉o悉唎悉唎o蘇嚧蘇嚧o菩提夜菩提夜o菩馱夜菩馱夜o彌帝唎夜o那囉謹墀o地唎瑟尼那o婆夜摩那o娑婆訶o悉陀夜o娑婆訶o摩訶悉陀夜娑婆訶o悉陀喻藝o室皤囉耶o娑婆訶o那囉謹墀o娑婆訶o摩囉那囉娑婆訶o悉囉僧阿穆佉耶o娑婆訶o娑婆摩訶阿悉陀夜o娑婆訶o者吉囉阿悉陀夜o娑婆訶o波陀摩羯悉陀夜o娑婆訶o那囉謹墀皤伽囉夜o娑婆訶o摩婆唎勝羯囉夜o娑婆訶o南無曷囉怛那哆囉夜耶o南無阿唎耶o婆盧吉帝o爍皤囉耶o娑婆訶oo

 

 

 

นำมอ.ไต.ปี.กวน.ซือ.อิม.ผู่.สัก.    3จบ

 

นำมอ.โห่.ลา.ตัน.นอ.ตอ.ลา.แหย่.แย.*นำมอ.ออ.ลี.แย.* พอ.ลู.กิด.ตี.*ชอ.ปอ.ลา.แย.*ผู่.ที.สัก.ตอ.พอ.แย.*มอ.ฮอ.สัก.ตอ.พอ.แย.*มอ.ฮอ.เกีย.ลู.นี.เกีย.แย.*งัน. * สัก.พัน.ลา.ฟา.อี.* ซู.ตัน.นอ.ตัน.แซ. * นำมอ.เสิด.กิด.ลี.ตอ.อี.มง.ออ.ลี.แย. *พอ.ลู.กิด.ตี.* สิด.ฟู.ลา.เลง.ทอ.พอ.*นำมอ.นอ.ลา.กิน.ชี.* ซี.หลี่.มอ.ฮอ.พัน.ตอ.ซา.แม.* สัก.พอ.ออ.ทอ.เตา.ซี.พง.* ออ.ซี.ยิน.* สัก.พอ.สัก.ตอ.นอ.มอ.พอ.สัก.ตอ. * นอ.มอ.พอ.แค. * มอ.ฟา.ทา.เตา. * ตัน.จิต.ทอ.. * งัน. * ออ.พอ.ลู.ซี. * ลู.เกีย.ตี. * เกีย.ลา.ตี. * อี.ซี.ลี. * มอ.ฮอ.ผู่.ที.สัก.ตอ. * สัก.พอ.สัก.พอ. * มอ.ลา.มอ.ลา. * มอ.ซี.มอ.ซี. * ลี.ทอ.ยิน. * กี.ลู.กี.ลู.* กิด.มง.* ตู.ลู.ตู.ลู.ฟา.แซ.แย.ตี.* มอ.ฮอ.ฟา.แซ.แย.ตี. * ทอ.ลา.ทอ.ลา. * ตี.ลี.นี. * สิด.ฟู.ลา.แย. * แจ.ลา.แจ.ลา. * มอ.มอ.ฟา.มอ. ลา.* มุก.ตี.ลี.*อี.ซี.อี.ซี.* สิด.นอ.สิด.นอ.* ออ.ลา.เซียง.ฟู.ลา.แซ.ลี*ฟา.ซอ.ฟา.เซียง.* ฟู.ลา.แซ.แย.* ฟู.ลู.ฟู.ลู.มอ.ลา.* ฟู.ลู.ฟู.ลู.ซี.ลี.* ซอ.ลา.ซอ.ลา. * เสิด.ลี.เสิด.ลี. * ซู.ลู.ซู.ลู. * ผู่.ที.แย.ผู่.ที.แย. * ผู่.ทอ.แย.ผู่.ทอ.แย. * มี.ตี.ลี.แย. * นอ.ลา.กิน.ชี.* ตี.ลี.สิด.นี.นอ.* พอ.แย.มอ.นอ.* ซอ.ผ่อ.ฮอ.*เสิด.ทอ.แย.* ซอ.ผ่อ.ฮอ.*มอ.ฮอ.เสิด.ทอ.แย.*ซอ.ผ่อ.ฮอ. * เสิด.ทอ.ยี.อี. * สิด.พัน.ลา.แย. *ซอ.ผ่อ.ฮอ. * นอ.ลา.กิน.ชี. * ซอ.ผ่อ.ฮอ. * มอ.ลา.นอ.ลา.* ซอ.ผ่อ.ฮอ. * เสิด.ลา.เจง.ออ.มุก.แค.แย. * ซอ.ผ่อ.ฮอ. * ซอ.พอ.มอ.ฮอ.ออ.เสิด.ทอ.แย. * ซอ.ผ่อ.ฮอ. * เจ.กิด.ลา.ออ.เสิด.ทอ.แย. * ซอ.ผ่อ.ฮอ. * ปอ.ทอ.มอ.กิด.เสิด.ทอ.แย.* ซอ.ผ่อ.ฮอ. * นอ.ลา.กิน.ชี. * พัน.แค.ลา.แย. *ซอ.ผ่อ.ฮอ. * มอ.พอ.ลี.เซง.กิด.ลา.แย. * ซอ.พอ.ฮอ. * นำมอ.โห่.ลา.ตัน.นอ.ตอ.ลา.แหย่.แย.* นำมอ.ออ.รี.แย.* พอ.ลู.กิด.ตี.* ชอ.พัน.ลา.แย.* ซอ. ผ่อ.ฮอ.* งัน.* เสิด.ตัน.ตู. *มัน.ตอ.ลา.* ปัด.ทอ.แย.* ซอ.ผ่อ.ฮอ.*** 

 

 

十小咒 หมวดคาถา  จับ.เสียว.จิ่ว

 

如意寶輪王陀羅尼 ชื่อคาคา หยู่.อี.ป๊อ.หลุ่ง.อ๊วง.ถ่อ.หล่อ.ณี

 

南無佛馱耶o 南無達摩耶o 南無僧伽耶o 南無觀自在菩薩摩訶薩o具大悲心者 o怛姪他 o 唵o斫羯囉伐底o 震多末尼o 摩訶跋蹬迷o嚕嚕嚕嚕o底瑟吒o爍囉阿羯利o 沙夜吽o 癹莎訶o 唵鈸蹋摩o 震多末尼o爍囉吽o唵 跋喇陀o 跋亶迷吽oo

นำมอ.ผุด.ทอ.แย. * นำมอ.ตะ.มอ.แย. * นำมอ.เจง.แค.แย. * นำมอ.กวน.จือ.ใจ.ผู่.สัก.มอ.ฮอ.สัก. * กี.ตา.ปี.ซิม.เจ. * ตัน.จิต.ถ่อ. * งัน.*ชอ.กิด.ลา.ไว.ตี. * จิน.ตอ.มอ.ณี. * มอ.ฮอ.ปอ.เต็ง.มี.* ลู.ลู้.หลู่.ลู.* ตี.สิด.จา.* ชอ.ลา.ออ.กิต.ลี.* ซา.แย.ฮง.* ฟา.ซอ.ฮอ.* งัน.ปอ.ทัน.มอ.* จิน.ตอ.มอ.ณี.* ชอ.ลา.ฮง.* งัน.ปอ.ลา.ทอ.* ปอ.ทัน.มี.ฮง. ***

 

消災吉祥神咒   คาถา เซียว.ไจ.กิก.เซี้ยง.สิ่ง.จิ่ว

 

曩謨三滿哆母馱喃o阿跋囉底賀多舍o 娑曩喃o 怛姪他o 唵o 佉佉o佉呬o佉呬o吽吽o入縛囉 o入縛囉o 跋囉入縛囉o 跋囉入縛囉o底瑟宅o 底瑟宅 o瑟致哩o 瑟致哩o 娑癹吒o 娑癹吒o扇底迦o 室哩曳o娑縛訶.o

 

นำมอ.ซำ.มุน.ตอ.มู.ทอ.นัม.* ออ.ปอ.ลอ.ตี.ฮอ.ตอ.แซ.*ซอ.นัน.นำ.* ตัน.จิต.ถ่อ. * งัน.*แค.แค.* แค.เฮง.* แค.เฮง. *ฮง.ฮง.* หยิบ.วาว.ลา.* หยิบ.วาว.ลา.* ปอ.ลา.หยิบ.วาว.ลา.* ปอ.ลา.หยิบ.วาว.ลา.* ตี.สิด.จา.* ตี.สิด.จา.* สิด.ลี.อี* สิด.ลี.อี.* ซอ.พัน.จา.* ซอ.พัน.จา.* ชิน.ตี.เกีย.* สิด.ลี.อี.* ซอ.วาว.ฮอ.***

 

功德寶山神咒     คาถา กงเต็กปอซัวสิ่งจิ่ว

 

南無佛馱耶o 南無達摩耶o 南無僧伽耶 o 唵 o 悉帝護嚕嚕o 悉都嚕o 只利波 吉利波 悉達哩 o布嚕哩o 娑縛訶o

 

นำมอ.ผุด.ทอ.แย. * นำมอ.ตะ.มอ.แย. * นำมอ.เจง.แค.แย. * งัน.* เสิด.ตี.ฟู.ลู.ลู. * เสิด.ตู.ลู.* จี.ลี.ปอ.กิด.ลี.พอ.เสิด.ตะ.ลี.* ปู.ลู.ลี.*ซอ.วาว.ฮอ***

 

準提神咒     คาถา จุน.ที.สิ่งจิ่ว

 

稽首皈依蘇悉帝o  頭面頂禮七俱胝o  我今稱讚大準提o  惟願慈悲垂加護o

 

南無颯哆喃o 三藐三菩陀o 俱胝喃o 怛姪他o 唵o 折戾主戾o 準提o 娑婆訶.

ไค.ซาว.กุย.อี.ซู.เสิด.ตี. * เทา.เมง.เตง.ลี.ฉิก.กี.จือ.* งอ.กิม.เชง.จัน.ต้า.จุน.ที.* ไว.ยง.ชือ.ปี.ซุย.เกีย.ฟู.* นำมอ.สัก.ตอ.นำ.ซำ.เมียว.ซำ.ผู่.ทอ.* กี.จือ.นัม.* ตัน.จิต.ถ่อ.* งัน.* จี.ลี.จู.ลี.*จุน.ที.ซอ.พอ.ฮอ. ***

 

聖無量壽決定光明王陀羅尼   คาถาเซียบ่อเลี่ยงซิ่วก็วกเตี่ยกวงเม้งอ๊วงทอล่อณี

 

唵 捺摩巴葛瓦帝o 阿巴囉密沓o  阿優哩阿納o 蘇必你o實執沓o 牒左囉宰也o 怛塔哿達也o 阿囉訶帝o 三藥三不達也o 怛你也塔o 唵 薩哩巴 桑斯葛哩o  叭哩述沓o 達囉馬帝o 哿哿捺 桑o 馬 兀哿帝o 莎巴瓦 o 比述帝o  馬喝捺也o 叭哩瓦哩娑喝o

 

งัน.ไน.มอ.ปา.กอ.วา.ตี. * ยา.ปา.ลา.มิก.ตา.* ยา.เยา.ลี.ยา.นา. * ซู.ปิก.นี.* สิด.จิบ.ตา.* ติบ.จอ.ลา.จอย.แย.* ตัน.ตะ.กอ.ตะ.แย.* ออ.ลา.ฮอ.ตี.* ซำ.เมียว.ซำ.ปุก.ตะ.แย.* ตัน.นี.แย.ทอ.*งัน.* สัก.ลี.ปา.* ซวง.ชือ.กอ.ลี.* ปา.ลี.สุด.ตา.* ตะ.ลา.มา.ตี.*  กอ.กอ.ใน. * ซวง.มา.วา.กอ.ตี.* ซอ.ปา.วา.ปี.สุด.ตี.*มา.ฮอ.ใน.แย.ปา.ลี.วา.ลี.ซอ.ฮอ.***

藥師灌頂真言  คาถา  หยกซือกวงเต่ง.จิงงั้ง

南無薄伽伐帝o 鞞殺社o  窶嚕薜琉璃o 跋喇婆o喝囉闍也o 怛他揭多也o 阿囉喝帝o  三藐三勃陀耶o 怛姪他o 唵o 鞞剎逝  鞞剎逝o 鞞剎社o 三沒揭帝 娑訶o

นำมอ.ปอ.แค.ฟา.ตี.* ปี.ซา.แซ.* ลิว.ลู.เผ็ก.ลิว.ลี.* ปอ.ลา.พอ.* ฮอ.ลา.แซ.แย.* ตัน.ทอ.กิต.ตอ.แย.* ออ.ลา.ห่อ.ตี.* ซำ.เมียว.ซำ.ผู่.ทอ.แย.* ตัน.จิต.ถ่อ.* งัน.* ปี.ซา.ซือ.* ปี.ซา.ซือ. *  ปี.ซา.แซ.* ซำ.มุก.กิด.ตี. ซอ.ฮอ. ***

 

 

觀音靈感真言     คาถา.  กวงอิมเล่งก้ำจิงงั้ง

 

唵o 嘛呢叭彌吽o 麻曷倪牙納o 積都特巴達o 積特些納o 微達哩葛o  薩而斡而塔o卜哩悉塔葛o  納補囉納o  納卜哩丟忒班納o 哪麻嚧吉o說囉耶 莎訶oo

 

งัน.*มา.นี.ปา.หมี่.ฮง.*มา.ฮอ.ยี.ยา.นะ.*จิต.ตู.เตะ.ปา.ตะ.* จิต.เตะ.เซ.นะ.* มี.ตะ.ลี.กอ.สัก.อือ.วา.อือ.ตา.* ปู.ลี.เสิด.ตา.กอ.* นะ.ปู.ลา.นะ.*นะ.ปู.ลี.*ติว.เตะ.ปัน.นะ.* ไน.มา.ลู.กิด.* ซัว.ลา.แย.ซอ.ฮอ.***

 

七佛滅罪真言    คาถา  ฉิกฮุกมิกจ่วยจิงงั้ง

 

離婆離婆帝o 求訶求訶帝o  陀羅尼帝o 尼訶囉帝o 毗黎你帝o 摩訶伽帝o真陵乾帝o 莎訶oo

 

ลี.พอ.ลี.พอ.ตี.* คิว.ฮอ.คิว.ฮอ.ตี.* ทอ.ลอ.นี.ตี.* นี.ฮอ.ลอ.ตี.* พี.ลี.นี.ตี.* มอ.ฮอ.แค.ตี.* จิน.ลิน.คิน.ตี.* ซอ.พอ.ฮอ.***

 

往生淨土神咒     คาถา อ้วงแซเจ่งโท่วสิ่งจีว

นำมอ.ออ.มี.ตอ.พอ.แย.* ตอ.ทอ.แค.ตอ.แย.* ตอ.ตี.แย.ทอ.* ออ.มี.ลี.* ตู.พอ.พี.* ออ.มี.ลี.ตอ.เสิด.ตำ.พอ.พี.* ออ.มี.ลี.ตอ.* พี.เกีย. หลั่น.ตี.*ออ.มี.ลี.ตอ.* พี.เกีย.หลั่น.ตอ.* แค.มี.ยือ.* แค.แค.นอ.* จือ.ตอ.เกีย.ลี.ซอ.พอ.ฮอ.***

 

大吉祥天女咒    คาถา ไต่กิกเซี้ยงเทียงนึ่งจิ่ว

南無佛陀o 南無達摩o 南無僧伽o 南無室利o 摩訶提鼻耶o怛你也他o波利富樓那o 遮利三曼陀o 達舍尼o摩訶毗訶羅伽帝o  三曼陀o 毗尼伽帝o 摩訶迦利野o  波禰o波囉o 波禰o薩利縛栗他o 三曼陀o 修拔黎帝o富隸那o 阿利那o 達摩帝o 摩訶毗鼓畢帝o 摩訶彌勒帝o 婁簸僧祗帝o醯帝徙o 僧祗醯帝o 三曼陀o阿他阿笯o 婆羅尼oo

นำมอ.ผุด.ทอ.* นำมอ.ตะ.มอ.* นำมอ.เจง.แค.นำมอ.เสิด.ลี.* มอ.ฮอ.ที.พี.แย.* ตัน.นี.แย.ทอ.ปอ.ลี.ฟู.ลิว.นอ.* แจ.ลี.ซำ.มั่น.ทอ.* ตะ.แซ.นี.* มอ.ฮอ.พี.ฮอ.ลอ.แค.ตี.* ซำ.มั่น.ทอ.* พี.นี.แค.ตี.* มอ.ฮอ.เกีย.ลี.แย.* ปอ.มี.* ปอ.ลา.* ปอ.มี.*สัก.ลี.วาว.ลี.ทอ.* ซำ.มั่น.ทอ.* สิ่ว.ปอ.ลี.ตี.*ฟู.ลี.นอ.*  ออ.ลี.นอ.* ตะ.มอ.ตี.*  หม่อ.ฮอ.พี.กู.ปิก.ตี.*  หม่อ.ฮอ.มี.เล็ก.ตี.* ลิว.ปอ.เจง.คี.ตี.* ซี.ตี.ซือ.*เจง.คี.ซี.ตี.* ซำ.มั่น.ทอ.*  ออ.ทอ.ออ.เนา. พอ.ลอ.นี. ***

 

心經     คาถา  ซิมเก็ง ปรัชญาปรามิตาหฤทัยสูตร

 

般若波羅密多心經

 觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。 舍利子,色不異空、空不異色、色即是空、空即是色, 受想行識,亦復如是。 舍利子,是諸法空相,不生不滅、不垢不淨、不增不減。 是故空中無色、無受想行識、無眼耳鼻舌身意、無色聲香味觸法、 無眼界、乃至無意識界、無無明、亦無無明盡、乃至無老死、亦無老­死盡、 無苦集滅道、無智亦無得、以無所得故。 菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無罣礙; 無罣礙,故無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。 三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多,是大神咒、是大明咒、是無上咒、是無等等咒; 能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰: 揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.ซิม.เกง.กวน.จือ.ใจ.ผู่.สัก.* หัง.ซิม.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.ซือ.* เจา.เกียน.อู่.วัน.ไก.คง.*ตู.อี.ใช๊.คู.ง๊อก.*แส.ลี.จือ.* เสก.ปุก.อี.คง.* คง.ปุก.อี.เส็ก.* เส็ก.เจียก.ซือ.คง.* คง.ปุก.ซือ.เส็ก.* เซา.เซียง.หัง.เส็ก.* ยิด.ฝุด.อยู่.ซือ.* แส.ลี.จือ.* ชือ.จู.ฝับ.คง.เซียง.* ปุก.เซง.ปุก.มิก.* ปุก.เกียว.ปุก.เจง.* ปุก.เจง.ปุก.กำ.* ซือ.กู.คง.จง.บู่.เสก.*บู่.เซา.เซียง.หัง.เสก.* บู่.งั่ง.ยือ.พี.เสก.เซง.อี.* บู่.เสก.เซง.เฮียง.มี.ฉก.ฝับ.* บู่.งัง.ไก.ใน.จี.บู่.อี.เสก.ไก.* บู่.บู่.เม้ง.* ยิด.บู่.บู่.เม้ง.จิน.* ไน.จี.บู่.เลา.ซือ.* ยิด.บู่.เลา.ซือ.จิน.* บู่.คู.จิบ.มิก.เตา.* บู่.จี.ยิด.บู่.เตก.* อี.บู.ซอ.เต็ก.กู.* ผู่.ที.สัก.ตอ.* อี.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.กู.* ซิม.บู่.ควง.ไง๊.* บู่.ควง.ไง๊.กู.* บู่.เยา.คง.ปู.* ยิน.ลี.ติน.เตา.มง.เซียง.* กิว.เกง.นิบ.พัน.* ซำ.ซือ.จู.ฟู.* อี.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.กู.* เต็ก.ออ.เนา.ตอ.ลอ.ซำ.เมียว.ซำ.ผู่.ที.* กู.จือ.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.* ซือ.ตา.เซง.เจา.* ซือ.ตา.เมง.เจา.* ซือ.บู่.เซียง.เจา.* ซือ.บู่.ตัง.ตัง.เจา.* เน่ง.ชี.อี.ใช.คู.* จิน.สิก.ปุก.ฮี.* กู.ซัว.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.เจา.* เจียก.ซัว.เจา.หยัด.* กิด.ตี.กิด.ตี.ปอ.ลอ.กิด.ตี.ปอ.ลอ.เจง.กิด.ตี.ผู่.ที.สัก.พอ.ฮอ.มอ.ฮอ.ปอ.แย.ปอ.ลอ.มิก.ตอ.

จับก่งจั่ง (ธรรมคีตา)

香纔爇o爐o  焚寶o鼎中oo  จินo擅沉o乳真o堪供oo  香o煙繚o繞蓮o花動o  諸o佛菩o薩下o天宮oo  天o台山羅o漢o  納o受人o間供o

เซียง.ไช.ยี.*ลู.*ฟัม.เปา.*เตง.จง.** จิน.*ทัน.ซิม.*ยุ่ย.จิน.* คำ.กง** เซียง.* ยิน * เลียว. * เยา.เลียน. * ฟา.ตง.* จู.ฟู.* ผู่.สัก* ฮา.*เทียน.กง. ** เทียน.*ไท.ซัน.ลอ.*ฮอน.** นับ.เซา.* เลิน.* เกียน.กง.**เทียน.*ไท.ซัน.ลอ.*ฮอน.** นับ.เซา.* เลิน.* เกียน.กง.*  **

 

供養
南無常住十方佛
南無常住十方法
南無常住十方僧
南無本師釋迦牟尼佛
南無極樂世界阿彌陀佛
南無當來下生彌勒尊佛
南無消災延壽藥師佛
南無大智文殊師利菩薩
南無大行普賢菩薩
南無大悲觀世音菩薩
南無大勢至菩薩
南無護法諸天菩薩
南無伽藍聖眾菩薩
南無歷代祖師菩薩

กงเอียง.
นำมอ.เชียง.จู.สิบ.ฟัง.ฟู.*
นำมอ.เชียง.จู.สิบ.ฟัง.ฝับ.*
นำมอ.เชียง.จู.สิบ.ฟัง.เจง.*
นำมอ.ปุน.ซือ.เสก.เกีย.เมา.นี.ฟู.*
นำมอ.เกก.หลก.ซือ.ไก.ออ.มี.ถ่อ.ฟู.*
นำมอ.ตง.ไล.เหี่ย.เซง.มี.เล็ก.จุน.ฟู.*
นำมอ.เซียว.ไจ๊.เอียง.ซิว.หยก.ซือ.ฟู.*
นำมอ.ตา.ตี.บุน.ซู.ซือ.ลี.ผู่.สัก.*
นำมอ.ไต.หัง.โผว.เฮียง.ผู่.สัก.*
นำมอ.ตา.ปี.กวน.ซือ.อิม.ผู่.สัก.*
นำมอ.ตา.ซี.จี.ผู่.สัก.*
นำมอ.ฟู.ฝับ.จู.เทียน.ผู่.สัก.*
นำมอ.แค.นำ.เซง.จง.ผู่.สัก.*
นำมอ.และทอย.โจว.ชือ.ผู่.สัก.*   3จบ

 

變食真言      三遍  คาถา เปี่ยงเจียะ จิงงั้ง 3 จบ

曩謨薩嚩怛他哦多嚩盧枳帝唵三跋囉三跋囉吽

นำมอ.สัก.วาว.ตัน.ตอ.แย.ตอ.วาว.ลู.จิต.ตี.งัน.ซำ.ปอ.ลา.ซำ.ปอ.ลา.ฮง.

甘露水真言   三遍   คาถา กำโล่วจุ๊ย จิงงั้ง 3จบ

 

曩謨蘇嚕婆耶怛他哦多耶怛怛姪他唵蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕鉢羅蘇嚕娑婆訶

นำมอ.ซู.ลู.พอ.แย.ตัน.ทอ.แย.ตอ.แย.ตัน.จิต.ถ่อ.งัน.ซู.ลู.ซู.ลู.ปอ.ลา.ซู.ลู.ปอ.ลา.ซู.ลู.ซอ.พอ.ฮอ.

 

此食色香味O 上供十方佛O 中奉諸賢聖O 下及六道品O  等旋無宮差别O 隨願皆飽滿O令今施者得O 無量波羅密O  三德六味O  供佛及僧  O  法界有情O  普同供養O

ซือ.เสก.เสก.เฮียง.มี.*   เซียง.กง.สิบ.ฟัง.ฟู.*   จง.ฮง.จู.เฮียง.เซง.*    ฮา.กิป.ลิว.เตา.พิน.*
ตัง.ซี.บู.ชา.เปียก.*      ซุย.ยง.ไก.เปา.มุน.*   เล่ง.กิม.
ซี.แจ.เต็ก.*     บู.เลียน.ปอ.ลอ.มิก.*
ซำ.เต็ก.ลิว.มี.* กง.ฟู.กิบ.เจง.* ฝับ.ไก.
เยา.เชง.* โพว.ทง.กง.เอียง.

 

普供養真言     三遍   คาถา โผ่วกงเอี๋ยงจิงงั้ง 3 จบ.

 

唵哦哦曩三婆嚩伐日吽

 

งัน.*แหย่.แหย่.ลัน.ซำ.พอ.วาว.ฟา.ยือ.ลา.ฮง.*

(ธรรมคีตา)

天廚妙o供禪o悅酥o酡oo戶o唵蘇o嚕薩o哩嚩oo怛o他阿o誐多oo怛o你也o他oo蘇o嚕娑o嚩訶o南無禪悅藏o菩o薩o摩o訶薩0.

เทียน.ชือ.เมียว.ก่ง * ซิม.* ยุ่ย.ซู.* ทอ.** ฟู.* งัน. ซู. * ลู.สัก.* ลี.วาว. ** ตัน.* ทอ.ออ.* แย.ตอ. ** ตัน.* นี.แย.* ทอ. ** ซู.* ลู.ซอ.* วาว.ฮอ.*
นำมอ.ซิม.ยุ่ย.จัง.* ผู่.สัก.* มอ.ฮอ.* สัก.*

 

上供已訖o當願眾生o所作皆辦o具諸佛法o

 

เซียง.กง.อี.งึก.*   ตง.ยง.จง.เซง.*   ซอ.จก.ไก.ปัน.*    กี.จู.ฟู.ฝับ.*****


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats