ภาพหนึ่งในคัมภีร์โยคะตันตระ

พิธีโยคะตันตระ

(1.1) เดือน มีนาคม 2556 (1.2) เดือน กันยายน 2556  

 ไฟต์เสียงที่zipไว้สามารถดาวโหลดไปฟัง

 http://www.mediafire.com/?yl8wdpug0npbbl0     เสียงพิธตันตระ1        

http://www.mediafire.com/?0v01f2yqm7l32r1      พิธีโยคะตันตระ2

http://www.mediafire.com/?tgyrcq3u25hajyg       พิธีโยคะตันตระ3

 http://www.mediafire.com/?khc6yvp086k5iaa    พิธีโยคะตันตระ4

 

 

  

พิธีโยคะตันตระ สันสกฤตเรียกอุลลัมพิธี จีนเรียกว่า ปั้งเอี่ยมเค้า เป็นพิธีเพื่อการโปรดวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ในทุกระดับภพ ทั้งแปดนรกร้อน และแปดนรกเย็น ตั้งแต่ชั้นต่ำสุดในอเวจีมหานรก จนถึงวิญญาณผู้ที่เพิ่งจะพ้นจากร่าง ถือเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดในการปฏิบัติบุญกุศล ประกอบการเพื่อบุญกุศลได้ในทุกกรณี ในงานวันเกิด ในงานเพื่อการมงคลทั้งปวง จนกระทั่งถึงในงานศพ เรียกว่าประกอบพิธีนี้ได้ตั้งแต่เกิดจนตายหรือใช้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณในการประกอบกิจกรรมอันใดดังมุ่งหวังได้สำเร็จ หรือเพื่อเป็นการขอขมากรรมในการกระทำที่ผิดพลาดอย่างสำคัญ ฯลฯ เป็นต้น ท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง เคยได้กล่าวไว้กับ หมู่ศิษย์ว่า ถ้าพวกเธอมีความสามารถพอก็ให้จัดพิธีนี้เพื่อสะสมบุญกุศลอย่างน้อยปีละครั้ง หรือร่วมกันจัดหรือเข้าร่วมในพิธีด้วยศรัทธาในการจัดของผู้อื่นก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกัน การจัดพิธีนี้ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ในฝ่ายมหายาน ตั้งแต่3รูปขึ้นไปประพิธีด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญกริยาสี่ที่ภาษาจีนเรียกว่า สี่เกี่ยเหง อันเป็นกริยาสี่ในการบำเพ็ญพุทธวัชรยาน กาย-มุทรา(ชิ้วอิ่ง) วาจา-มนตราธารณี(เนี่ยมเกง)  ใจ-สมาธิ-วิปัสสนา(เซี่ยมเตี่ย) นิมิต-มโนจิต(ก่วงเสีย) พร้อมกับการตั้งโต๊ะเครื่องบูชา และเซ่นไหว้ จึงเป็นพิธีที่ต้องใช้ทรัพยากรพอสมควร ข้าวของในการเซ่นไหว้เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะนำไปแจกเป็นทาน

โดยสรุปพิธีกรรมนี้ จะประกอบด้วยการถวายพุทธบูชาพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั่วทุกโลกธาตุ โปรดสรรพชีวิตทั่วทั้งสามโลกให้พร้อมไม่ต้องทุกข์ทรมาน และปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปด้วย ดังนั้นพิธีนี้จึงเป็นพิธีที่สมบูรณ์พร้อมในการบำเพ็ญ ทั้งบุญกุศล และบารมี เพื่อการบรรลุโพธิญาณ 

 

ประวัติพิธี

(จากหนังสือสารัตถะธรรมมหายานของคณะสงฆ์จีน)

 

ตามพุทธสูตรได้กล่าวไว้ว่า เกิดจากพระอานนท์เถระเจ้าพุทธอนุชา สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับแสดงธรรมเทศนา ณ นิโครธารามวิหาร เมืองกบิลพัสตุ ครั้งนั้น พระอานนท์ได้หลีกออกไปเข้าฌานสมาบัติตามลำพัง อยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ ขณะบำเพ็ญญาณอยู่นั้น ได้มีอสูรกายตนหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้า รูปร่างสูงใหญ่หน้าเขียว แสยะเขี้ยว ตามตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูก ลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เกิดเปลวไฟโชติช่วงออกจากปากเป็นนิจสิน ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์ เราได้รับความทุกข์เวทนาอย่างแสนสาหัสเหลือหลาย ท่านผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ อุดมด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ขอพระเถระท่านอุทิศสิ่งอุปโภคบริโภคเป็นไทยทานแก่ฝูงเปรตด้วยเถิด ถ้าท่านไม่กระทำในกาลอีก 3 วันท่านก็จะถึงซึ่งมรณะ ว่าแล้วอสูรตนนั้นก็หายวับไป

 

ภาพประกอบพิธีโยคะตันตระ ของ ท่านบ๋าวเอิง ในอนัมนิกาย

พระอานนท์เกิดสะดุ้งกลัว ออกจากสมาบัติ เข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูกให้ทรงทราบแลขอพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง พระพุทธองค์ทรงตรัสบอก พิธีประกอบโยคะตันตระเมตตากรรมหรือปั้งเอี่ยมเค้านี้ ประทานแก่พระอานนท์ เพื่อโปรดสัตว์ไตรภูมิเป็นปฐม และสืบเนื่องต่อมาจนทุกวันนี้

 

          ท่านสาธุชนทั้งหลายพึงรู้ว่า พิธีโยคะตันตระโปรดสรรพวิญญาณนั้น เป็นสูตรหนึ่งของโยระธรรมสูตร โยคะนั้นเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า อนุปัสสนา ด้วยกานั่งญาณสมาบัติ และสำรวมตรีทวารให้เข้ากัน คือ จิต มุทรา คาถา จนบังเกิดอภิญญาโปรดสัตว์ในไตรภูมิให้บรรลุมรรค และเป็นการช่วยสรรพสัตว์พ้นจากทุกขเวทนา อสูรหน้าเขียวยมราชตนนั้นคือ พระมหาเมตตากรุณาอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ผู้มีปณิธานที่จะโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ ได้นิมิตกายมาเพื่อให้บังเกิดโยคะพิธีขึ้น เพื่อที่จะโปรดสัตว์ทั่วแดนไตร โยคะพิธีหรืออุลลัมพิธีเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าแขวนตาละปัติ หมายถึงกลับทุกข์ให้เป็นสุข จึงเรียกอุลลัมพิธี ซึ่งเกิดจากพระอานนท์เถระเป็นปฐม

 

            และอีเรื่องหนึ่งคือ พระมหาโมคคัลนะเถระเจ้า โปรดมารดา สมัยมารดาของท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ชอบติเตียนพระพุทธเ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้ไม่เชื่อกรรม ขอบกินพวกเนื้อสัตว์ ประกอบปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นนิจ โดยไม่เกรงต่อบาป บุญ คุณดทษ เมื่อถึงแก่กรรม วิญญาณได้ได้ไปสู่ทุคติภูมิ เกิดเป็นเปรตในนรกอเวจี ทนทุกข์ทรมานอดอยาก มีแต่หนังหุ้มกระดูก เมื่อพระโมคคัลลานะบรรลุอรหันตภูมิ เล็งทิพยญาณ เห็นมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนั้น ก็มีความสงสารมารดาเป็นอย่างยิ่ง ก็สำแดงอภินิหารย์เข้าญาณสมาบัติ นำอาหารใส่บาตร ลงไปยังเมืองนรกเพื่อโปรดให้มารดาบริโภค เมื่อมารดาพบบุตรก็บังเกิดความโสมมนัส รับอาหารในบาตรจะเอาไปกิน แต่แล้วอาหารนั้นกลับกลายเป็นไฟลุกโชติช่วง ทำให้ต้องร้องด้วยความทุกข์เวทนาหนัก พระโมคคัลลานะเห็นดังนั้น มีความสงสารมารดาเป็นอย่างยิ่ง ได้กลับมาทูลถามพระพุทธองค์ว่า ตนนั้นก็เป็นพระมหาเถระอัครสาวกของพระพุทธองค์ และบรรลุพระอรหันต์ภูมิแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถช่วยมารดาให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธองค์ดำรัสกับพระโมคคัลลานะว่ามารดาของเธอเป็นผู้ทำคุรุกรรมหนัง ลำพังเธอผู้เดียวไม่สามารถที่จะโปรดมารดาได้ ต้องอาศัยบารมีสงฆ์ทั้งหลายในวันปวารณา ถวายสังฆทานแด่สงฆ์ทั้งปวง และอาศัยผลานิสงส์  บำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดไตรมาส อุทิศให้มารดาเธอ ก็จะพ้นจากทุคติภูมิ พระโมคคัลานาะได้ฟังดังนั้น ก็กระทำตามพุทธดำรัสทุกประการ มารดาของท่านก้ได้ไปสู่สุคติพ้นจากทุคติวิบากกรรมและเรื่องนี้ก็เป็นต้นเหตุ อีกเรื่องหนึ่งเป็นที่มาของพิธีโยคะตันตระ หรือพิธีปั้งเอี่ยมเค้า

 

            ทางกลุ่มก่งฮุก สัมพันธ์มหา-วัชรยาน เราได้จัดพิธีโยคะตันตระ ประจำทุกปี ปีละ2ครั้งตามกำหนดการในตารางกิจกรรมกลุ่ม

 

 

 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats