สัมพันธ์มหาวัชรยาน กลุ่มฺศิษย์ในท่านเจ้าพระคุณโพธิ์แจ้ง รวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538  เพื่อแสดงกตัญญูตาคุณ แด่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ โดย ดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้

1   เพื่อก่งฮุกหรือถวายภัตตาหารพุทธบูชา รวมถึงการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จีน เป็นประจำในวัน

     อาทิตย์สุดท้ายของทุกเดิอน หรือในกาลพิเศษ 

เพื่อจัดงานรำลึกวันครบรอบปี แห่งการละสังขารของท่านเจ้าคุณอาจารย์

3   เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ของท่านเจ้าคุณอาจารย์

4   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่คำสอนของท่านเจ้าคุณอาจารย์

5   เพื่อสานต่อปณิธานในการถ่ายทอดพุทธธรรม ตลอดจนถึงการปฏิบัติธรรม

6   เพื่อเป็นที่ติดต่อ-เชื่อมสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์ ทั้งพระสงฆ์และศิษย์ฆราวาส รวมถึงผู้เลื่อมใสศรัทธา

7   เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน โดยเฉพาะพระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย 


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats