ประวัติการกินเจเดือนเก้า (เก้าอ๊วงเจ หรือ กิวอ๊วงเจ)
พิธีการกินเจเดือนเก้าตามปฏิทินจีนทุกๆปี มีกำหนด ๙ วันนั้น ลัทธิมหายานในพุทธศาสนามีอรรถาธิบายว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กับ พระโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ รวมเป็น ๙ พระองค์ด้วยกัน หรือนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ อันมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุทธ ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ

พิธีเก้าอ๊วงเจนี้ กำหนดเอา วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีน รวม ๙ วัน ๙ คืน จะมีพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์นี้ ผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ต่างสละโลกีย์วัตรและบำเพ็ญศีลสมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผัก และผลไม้ งดเว้นไม่กระทำกิจใด ๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ได้แก่
๑. ไม่เอาชีวิตของสัตว์มาเติมต่อบำรุงชีวิตของเรา
๒. ไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของเรา
๓. ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของเรา

วิธีปฏิบัติ
สำหรับพุทธศาสนิกชน การซักฟอกมลทินออกจาก ร่างกาย วาจา และ ใจ สวมเสื้อผ้าสีชาวสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากจุดด่างพร้อย พากันสู่วัดวาอารามพร้อมดอกไม้ ธูปและเทียน ไปนมัสการบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า ๗พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์ ทั้งจัดหาเครื่องกระดาษ ทำเป็นรูปเครื่องทรงเสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระดาษเงิน กระดาษทองต่าง ๆ ไปน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ เป็นกุศลสมาทาน ขอพรเพื่อความเจริญสมบูรณ์พูนสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำนานพุทธมหายานกับการกินเจ
ในกาลสมัยหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ ณ. ศิวาลัยรัตนสถาน มีบรรดา พระโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหม ท้าวสักกะ ยักษ์ เทพเจ้า นาค คนธรรม์ กินนร ฯลฯ ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธองค์ และในขณะนั้นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ได้ทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันพระเทพสัตตเคราะห์ทั้ง ๗ พระองค์ ได้มีกุศลสะสมอย่างไร กับมีปัจจัยเหตุมาอย่างไร จึงได้เสวยทิพยผลรุ่งเรืองเพรียบพร้อมไปด้วยยศ และอำนาจในเทวภพนี้"

พระบรมศาสดาจึงมีพุทธดำรัสตอบว่า " ดูกร มัญชุศรี อันดาวเทพสัตตเคราะห์ทั้ง ๗ นั้น แท้จริงเป็นพระอวตารภาพแห่งอดีตพระพุทธ ๗ พระองค์ ทรงแบ่งภาคมาแสดงให้ปรากฏ กับพระโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ ก็แบ่งภาคมาเป็นดาวพระราหูและดาวพระเกตุ รวมเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ฉะนั้นจึงสมบูรณ์ด้วยอลังการแห่งยศและอำนาจ อันไม่มีปริมาณเห็นเป็นฉะนี้ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสูตรปั๊กเต้า

ในพระสูตร ปั๊กเต้าโก๋วฮุดเซียวไจเอียนซิ่วเมียวเกง เรียกพระนามพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ ๒ องค์ ดังนี้
๑. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ 最勝世界運意通證如來
๒. พระศรีรัตนะโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ 方妙寶世界光音自在如來
๓. พระเวปุลลรัตนะโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ 圓珠世界金色成就如來
๔. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ 無憂世界最勝吉祥如來
๕. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ 淨住世界廣達智慧如來
๖. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ 法意世界法海遊戲如來
๗. พระเวปุลลจันทรโลกไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ 滿月世界藥師琉璃光來
๘. พระศรีสุขโลกปัทมครรภอลังการโพธิสัตว์ 妙喜世界華藏莊嚴菩薩
๙. พระศรีเวปุลลสังสารโลกสุขะอิศวรโพธิสัตว์ 妙圓世界安樂自在菩薩


พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ กับพระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ ทรงตั้งพระปณิธานจักโปรดสัตว์โลก จึงได้แบ่งภาคมาเป็นเทพเจ้า ๙ พระองค์ ได้แก่
๑. ไต้ข่วยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไท้แชกุน 大魁陽明貪狼太星君
๒. ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมึ้งง้วนแชกุน 大????陰精巨門元星君
๓. ไต้กวนจิงหยิ้งลกชุ๊งเจงแชกุน 大????真人祿存貞星君
๔. ไต้ฮั้งเฮี่ยงเม้งบุ่งเคียกนิวแชกุน 大䰢玄冥文曲紐星君
๕. ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยมเจงกังแชกุน 大魓丹元廉貞罡星君
๖. ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เคียกกี่แชกุน 大????北極武曲紀星君
๗. ไต้เพียวเทียนกวนพั่วกุงกวนแชกุน 大魒天關破軍關星君
๘. ตั่งเม้งงั่วหูแชกุน 洞明外輔星君
๙. ฮุ้ยกวงไล้เพี๊ยกแชกุน 隱光內弼星君
และเทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ ทรงอำนาจตบะอันเรืองฤทธิ์บริหาร ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุทอง ทั่วทุกพิภพในทุกสารทิศ จึงทรงแบ่งภาคต่อจากนี้อีกวาระหนึ่งเป็น ดาวนพเคราะห์(ดาวพระเคราะห์ ๙ ดวง) อันได้แก่
๑. ดาวไท้เอี๊ยงแช    คือ    พระอาทิตย์    太陽星
๒. ดาวไท้อิมแช     คือ     พระจันทร์    太陰星
๓. ดาวฮวยแช     คือ     พระอังคาร    火星
๔. ดาวจุ๊ยแช    คือ     พระพุธ    水星
๕. ดาวบั๊กแช    คือ     พระพฤหัสบดี    木星
๖. ดาวกิมแช    คือ     พระศุกร์    金星
๗. ดาวโท้วแช    คือ     พระเสาร์    土星
๘. ดาวล่อเกาแช    คือ     พระราหู    羅睺星
๙. ดาวโกยโต้วแช    คือ     พระเกตุ    計都星
ในตำรา โหราศาสตร์จีน วางหลักดาวนพเคราะห์ไว้เป็นหมวด ดังนี้
๑. ดาวทวิมหาเคราะห์ คือ พระอาทิตย์ กับพระจันทร์
๒. ดาวทวิกำลัง คือ พระราหุ กับพระเกตุ
๓. ดาวปัญจลักขณะ คือ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ และดาวพระเสาร์

เก้าอ๊วง หรือ กิวอ๊วง (นพราชา)

          เทพเจ้าทั้งเก้าพระองค์ ทรงเครื่องทรงแบบพระมหากษัตริย์ ประชาชนจึงถวายพระนามว่า เก้าอ๊วง หรือ กิวอ๊วง แปลว่า นพราชา โดยในกำหนดเวลาทุกปีตามปฏิทินจีน ขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ เทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์ จะทรงผลัดเปลี่ยนกันลงมาตรวจโลกตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน บุคคลใดมีความประพฤติตั้งอยู่ใน กุศลกรรมวิถี ก็จะทรงประทานพรอำนวยความสมบูรณ์พูนสุขให้ หากบุคคลใดประพฤติในทาง อกุศลกรรมวิถี ก็จะลงโทษตามสมควร เทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ ทรงมีพระคุณต่อโลกเป็นเอนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุทอง ที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่มวลสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในสรรพสังขาร

มนุษย์ ถ้าหากไม่มีธาตุลม ก็ถึงแก่ความตาย
มัจฉาชาติ ถ้าหากไร้ธาตุน้ำเป็นที่อาศัย ก็ต้องตาย
พฤกษาชาติ ถ้าหากหมดธาตุดิน ก็อับเฉากิ่งใบแห้งเหี่ยวตาย
สัตว์โลก ถ้าหากสูญสิ้นธาตุไฟในร่างกาย ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้

          เศรษฐกิจการค้า อันเป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ถ้าหากขาดธาตุทองก็ไม่สามารถดำเนินกิจการลุล่วงไปได้ ปวงสรรพสิ่งในโลกไม่ว่ามาจาก อุปปัตติกำเนิด(เกิดขึ้นเอง) ชลาพุชะกำเนิด(เกิดจากน้ำ) อัณฑชะกำเนิด(เกิดจากฟองไข่แล้วฟักเป็นตัว) โยนิกำเนิด(เกิดในมดลูก) รวมทั้งสรรพสังขารอันได้แก่ อุปาทินนกสังขาร(สังขารที่มีใจครอง) และอนุปาทินนกสังขาร(สังขารที่ไม่มีใจครอง) ล้วนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเทพเจ้าทั้ง ๙ ทั้งสิ้น
          บุคคลทุกคนนับตั้งแต่ พระราชา ตลอดลงมาจนถึงสามัญชน ถ้ามีความประพฤติไปในทางอกุศลดังกล่าวข้างต้น มีพฤติการณ์ปลูก เหตุอกุศล ก็จักได้รับ ผลอกุศล ที่ได้หว่านไว้นั้นเอง เช่น
๑. พระราชา ไม่ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม โดยปราศจากเมตตากรุณาต่อข้าราชบริพาร และราษฎร ในที่สุดก็ต้องสูญเสียราชบัลลังก์ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยพระองค์ปลูกเหตุอกุศลไว้ ก็ทรงรับผลอกุศลตามสนอง
๒. ข้าราชบริพาร ไม่ภักดีซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ในที่สุดก็ต้องถูกยึดทรัพย์สิ้น ทั้งนี้เพราะตนได้ปลูกเหตุอกุศลไว้ และผลอกุศลนั้นตามสนอง
๓. บิดา ไม่ความอุปการะแก่บุตร ไม่รับรองหรือไม่เลี้ยงดูบุตรตามสถานะ ในที่สุดก็เป็นผู้ปราศจากลูกหลานช่วยเหลือ
๔. บุตร ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้กำเนิด ในที่สุดบุตรของตัวเอง จะสนองตนด้วยความอกตัญญูเช่นกัน
๕. พี่ ไม่มีความอารีอารอบเอ็นดูต่อน้อง ในที่สุดก็จะยังผลร้ายให้ คือตัดมือตัดเท้าตนเอง จะไปหาใครหรือผู้อื่นที่มีความสนิทสนมไว้วางใจได้เท่ากับน้องไม่มีอีกแล้ว
๖. น้อง ไม่เคารพนับถือยำเกรงพี่ ผู้ที่เคยเอื้อเฟื้อมาแต่น้อยอีกทั้งมีอาวุโสกว่า และดื่มนมมารดามาด้วยกัน ในที่สุดบรรดาวงศาคณาญาติก็ตัดขาดจากตน
๗. สามี ไม่เลี้ยงดูภริยาอย่างเป็นธรรม ไม่นำพากิจในครอบครัว เอาแต่สนุกเที่ยวเตร่ ดื่มเหล้าเมายา ในที่สุดเรือนที่ตนเองพำนักอยู่นั้นจะทะลายลง
๘. ภริยา ไม่ครองตนเป็นแม่บ้าน ประพฤติเล่นการพนัน สามีหาเงินมาเท่าใดไม่พอใช้ กลับเที่ยวหยิบยืมผู้อื่นมีหนี้สิน ในที่สุดก็เป็นคนมีเสนียดเป็นที่รังเกียจทั่วไป
๙. มิตร ไม่ซื่อตรง ไม่มีความจริงใจต่อเพื่อน และ
๑๐. สหาย คิดคดทรยศต่อเกลอ ทั้งสองประเภทนี้ในที่สุดก็จะถูกตัดออกจากหมู่สังคมไป


ความว่า พระราชาก็ดี ข้าราชบริพารก็ดี บุคคลทั่วไปก็ดี ควรจะลดละอกุศลกรรม ที่กล่าวมาเบื้องต้น และเพียรสะสมแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อรับพรจากเทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์ อันจักนำมาซึ่งความรุ่งเรืองผาสุขยิ่งๆขึ้นไป


เทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ ทรงมีน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทรงควบคุมดาวนพเคราะห์ให้เดินตามวิถีโคจรด้วยความบริบูรณ์ ทั้งทรงธรรมเนตรสอดส่องควบคุมทุกข์สุขของสัตว์โลกด้วย


          บัณฑิตในโบราณ จึงได้บัญญัติไว้ให้มีการทำพิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะห์นี้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระเมตตากรุณาธิคุณ เป็นงานประจำปีให้บรรดาพุทธบริษัทได้มาประชุมเพื่อบำเพ็ญกุศลวัตรถวายพุทธบริโภคกินเจ รักษาศิล สดับฟังพระอภิธรรมและพระธรรมเทศนา บริจาคไทยทานทิ้งกระจาด ลอยกระทง แผ่กุศลแก่สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากในนรกอเวจีอันมีพวกเปรตอสุรกายเป็นอาทิ และปล่อยสัตว์เช่น นก ปลา เต่า เหล่านี้เป็นต้น
          ในลัทธิมหายานยังมีอรรถาธิบายว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ นี้ ต่างทำหน้าที่หมุนเวียนธาตุทั้ง ๕ ให้แก่มวลมนุษย์นับเป็นเวลาหลายๆล้านปีโดยมิได้หยุดพักเลย ก็เนื่องด้วยทรงบัญชาบริรักษ์ควบคุมอยู่ และทรงเล็งทิพยญาณว่า ถ้าหากดาวนพเคราะห์จะหยุดพักแม้เพียงขณะใดขณะหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะเกิดมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงสุดจะประมาณได้ โลกมนุษย์ก็จะถึงซึ่งความพินาศสลายลง มนุษย์กับสัตว์โลกจะตายหมด จะไม่มีแม้แต่ละอองธุลีของสังขารเหลืออยู่เลย
          อันพิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะห์นั้น นับว่ามีอานิสงส์มากมาย ทั้งเป็นกรรมคติและเกิดธรรมนิมิตสู่บรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลาย ได้มีโอกาสกระทำการวิสสาสะกันในยามที่ต่างคนต่างมีจิตเบิกบานผ่องแผ้ว ถือศีล กินเจ นุ่งขาว ห่มขาว อันเป็นปัจจัยเตือนตนเองให้สำนึกว่า ตนเป็นคนบริสุทธิ์ขาวสะอาด ทั้งกาย วาจา และใจ อยู่ในศีลธรรม และสามัคคีธรรม พรั่งพร้อมอยู่แล้วที่จะให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ร่วมกันน้อมนมัสการเทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระเมตตากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายเครื่องสักการบูชาพระองค์ทั้ง ๙ เพื่อบูชาพระเมตตาคุณที่ทรงไว้ซึ่งธาตุทั้ง ๕ ให้แก่โลกทุกโลกดำรงอยู่ตามจักรราษียั่งยืนตลอดมา และทุกคนพร้อมใจกันน้อมขอพระกรุณาธิคุณโปรดประทานพระพรอภิบาลรักษาพระมหากษัตริย์องค์อมร พร้อมทั้งทวยนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข และขอพระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทพระพรไชย ดังนี้


ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
พืชธัญญาหารงอกงามพูนผล
พระราชาทรงพิพัฒนมงคล
ราชปริสชนสวัสดิ์สถาพร
ชาวนาชาวไร่สมัครสโมสร
มวลราษฎรระเริงรื่นยืนยง
เศรษฐกิจทั่วเขตต์ขันฑ์มั่นคง
การศึกษาดำรงวิทยาพูน
ประเทศชาติเรืองรุ่งไพบูลย์
พุทธศาสนาจำรูญกาลนิรันดร
อันเป็นพระทศพรไชยสิทธิ์วิเศษ สิบประการสมดังปรารถนาด้วยเทอญ


เสถียร โพธินันทะ


หมายเหตุของผู้คัดลอก
พิธีเทศกาลกินเจเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายาน แต่การกินมังสวิรัติซึ่งก็คือการกินเจ แต่ไม่เคร่งครัดดั่งการกินเจในเทศกาล เดือน ๙ ในพุทธเถรวาทก็มีรอยร่องปรากฏ ในอโศกวทาน ที่กล่าวถึงศิลาจารึกพระเจ้าอโศกหลังจากนับถือพุทธศาสนาแล้ว ก็ค่อยๆลดเครื่องเสวย จากเนื้อสัตว์ลง จนในที่สุดไม่มีการกินเนื้อสัตว์ในวังของพระองค์เลย นี่น่าจะเป็นต้นเค้าของการกินเจ อีกนัยหนึ่งก็ได้

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats