บทปฺฏิบัติถึงองค์วัชราจารย์โพธิ์แจ้ง (กูรูโยคะ)

(คำสวดไทยเขียนตามการเขียนอักขระทิเบต วิธีอ่านเสียงทิเบต อ่านเฉพาะอักษรสีแดง)

ด์บาล.ล๋เดน.บ๋ลา.มา.ดัม.ปา.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์./
ยิ.ดัม.ด์(ก์จิล.อ์ฆอร์.(ค์จิ.ลาฮ์.โฌคซ์.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์/
ซังซ์.ร๋(ค์เจซ์.บ์โจม.ล๋เดน.อ์เดซ์.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์/
ดัม.ปีอิ.โชซ์.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์/
อ์ภัคซ์.ปีอิ.ด์เค.อ์ดุน.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์/
ด์ปาอ์.โว.ม์ฆาอ์.อ์/ค์โด.โชซ์.ซ๋(ก์โจง./ซุง.มีอิ.โฌคซ์.เย.เฉซ์.(ก์จิ.ซ๋(ป์เฉน.ดัง.ล๋เดน.ปา.ร๋นัม.ลา.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.อ์ชิโอ์/

ในคุรุทั้งปวงผู้ทรงศิริ
องค์ยิดัมเทพพุทธะแห่งมณฑล
ในพระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้ควรแก่การบูชา 
ในพระธรรมเจ้า
ในพระสังฆเจ้า
ฑากะ-ฑากินี ธรรมบาลผุ้ปกป้องธรรมแห่งมณฑลปัญญา
ข้าพเจ้าขอยึดเป็นสรณะ

ซังซ์.ร๋(ค์เจ.โชซ์.ดัง.โฌคซ์.(ก์จิ.ม์โชค.ร๋นัมซ์.ลา/
(บ์ชัง.ชุบ.บาร์.ดู.บ์ดาค์.นิ.ซ๋(ก์จับซ์.ซู.ม์ชิ/
บ์ดาค์.คีซ์.ซ๋(บ์จิน.โซคซ์.บ์(ค์จีซ์.ปีอิ.บ์โสะด์.นัมซ์.(ก์จีซ์/
อ์/ค์โด.ลา.เภน.(ภ์ฉิร์.ซังซ์.ร๋(ค์เจ.อ์/ค์ดุบ.ปาร์.โฉค //

 ในพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า 
ข้าพเจ้าของยึดถือเป็นสรณะจนถึงกาลบรรลุพระโพธิญาณ
ด้วยบุญกุศลแห่งมุทิตาปฏิบัติและบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา 
ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุถึงซึ่งพุทธภาวะเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

เซมซ์.เจน.ถัมซ์.เจะด์.บ์เด.วา.ดัง.บ์เด.วีอิ.ร๋(ค์ยู.ดัง.ล๋เดน.ปาร์.(ค์จูร์.จิค /
ซ๋ดุค.บ์ซ๋งัล.ดัง.ซ๋ดุค.บ์ซ๋งัล.(ค์จิ.ร๋ค์ยู.ดัง./บ์ทัล.วาร์.(ค์จูร์.จิค /
ซ๋ดุค.บ์ซ๋งัล.เมะด์.ปีอิ.บ์เด.วา.ดัม.ปา.ดัง.มิ.อ์/บ์ทัล.วาร์.(ค์จูร.จิค /
เณ.ริง.ชัคซ์.ซ๋ดัง.ค์ณีซ์.ดัง./บ์ทัล.วีอิ.บ์ตังซ์.ซ๋โณมซ์.เฌะด์.เมะด์.ปา.ลา.ค์เนซ์.ปาร์.(ค์จูร์.จิค /

สรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงเป็นสุขเป็นสุขและได้ถึงซึ่งเหตุแห่งสุข
สรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงพ้นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ห่างไกลจากบรมสุข โดยปราศจากทุกข์
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอยู่ในอุเบกขาภาวะซึ่งหลุดพ้นจากการหลงใหลในความรักชอบหมู่ญาติมิตรและ ความเกลียดชังในศัตรู

ซ๋(ก์จับซ์.กุน.อ์ดูซ์.ปีอิ.บ์ดาค์.ณิด.     ม์(ฆ์เฉน.บ์ร๋เซ.ถุคซ์.ร๋จีอิ.ค์เตะร์.เชน /    

/ดิน.เจน.ร๋ซา.วีอิ.บ๋ลา.มา/               /ฑิมซ์.อ์ซิน.กุน.ดะค์.ม์(ฆ์เฉน.โน /

บ์ดาค์.จัค.โมซ์.ล๋เดน.บู.ซ๋โลบ /        อ์ดิ.(ภ์ฉิ.บาร์.โด.ค์ซุม.ดู /

อ์/บ์ทัล.เมะ.ร๋เจซ์.ซู.บ์สุง.เน/           เซมซ์.(ก์จิ.ค์เนซ์.ลุคซ์.ร๋โตคซ์.ปาร์ /          

(ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบซ์.ฉิคซ์ / 

(คาถาหัวใจ) 

             โอม.อา.โฮุม.เบญจา.มา.หา.กู.รู.ทิม.ซิน.กุน.ดัก.ซา.วา.สิท.ธิ.โฮุม./

คุรุอาจาริย์ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรณะทั้งหลาย./เป็นมหาสมบัติแห่งความรู้ความ เมตตากรุณา./มหาคณาจารย์ผู้การุญ./พระอาจารย์ทิม ซิน กุน.ดัก(โพธิ์แจ้ง)ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวิงวอนต่อท่าน./ โปรดประทานพรอันอุดมเพื่อว่า./ ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นศิษย์เป็นกุลบุตรอันล้นด้วยศรัทธาต่อท่าน./ ไม่เคยปราศจากการอภิบาลแห่งท่านทั้งในปัจจุบันชาติ./อดีตชาติและอนาคตชาติ./ ให้ได้เข้าถึงธาตุแท้ของธรรมชาติแห่งจิต./

หลังจากนั้นให้ตั้งจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิด้วยศรัทธาอันแรงกล้าแล้วเริ่มสวดคาถาหัวใจ 

ดัล.อ์(บ์จอร์.ร๋เณะด์.ด์กาอ์.ร๋เณะด์.(ก์จัง/      โดน.เมะ.ชุด์.โสซ์.ม์เฆน.บ์ดาค์/

เฌ.ม์จุค.ดัม.โชซ์.นูซ์.ปาร์ /                       (ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์./

ถัมซ์.เจะด์.ริม.(ค์จีซ์.อ์ชิ.ยัง./                     รัง.โถค.อ์บับซ์.ปาร์.มิ./เดน/

มิ.ร๋ตะค์.ร๋(ค์ยุด์.ลา.ซ๋(ก์เจ.วาร์/                   (ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์ /

มิ.ด์เค.ซ๋ดิค.ซ๋(ป์โฉะด์.มัง.โปซ์/                 เงน.โซง.อ์/ค์โด.วาร์.เฉซ์.(ก์จัง./

ม์เจม.บะค์.จุง.เสะด์.เมะด์.ปีอิ /                   ด์เค.ซ๋ดิค.บ์ลัง.ดอร์.นูซ์.ปาร์/

(ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์ /         ภา.มา.อ์/ค์โด./ดุค.คิ.เซมซ์.เจน/

ดะ/ค์.ค์เณน.(ภ์โฉคซ์.รีซ์.ซู.(ภ์เฉ.ษิง./         ชัคซ์.ซ๋ดัง.รัง.ร๋(ค์ยุด.ลา.บ์โซค.ปีอิ/

ร๋นัม.ร๋โตค.เงน.ปา.อ์ดิ.ษิ.วาร์/                    (ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์ /

เภค.อ์เด.มา.ลูซ์.ปีอิ.อ์(บ์จุง.ค์เนซ์/              ซ๋โมน.อ์จุค.(บ์ชัง.ชุบ.(ก์จิ.เซมซ์.ม์โชค /

บ์โจซ์.มิน.ร๋(ค์ยุด.ลา.ซ๋(ก์เจ.วาร์/                (ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์ /

ม์ดอร์.นา.ม์โคมน์.โป.(ฆ์เฉะด์.(ก์จิ/              ถุคซ์.ดัง.ด์(บ์เยะร์.เมะด์.อ์/เดซ์.ปาร์/

ดา.ลาฮ์.ซ๋เตน.โถค.อ์ดิ.รู/                          (ฆ์เฉะด์.(ก์จิ.(บ์ชิน.(ค์จีซ์.ร๋โลบ.ฉิคซ์ //

แม้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะพบว่าเวลาในโลกียะเป็นสิ่งมีค่า/ ยากจะหาเวลาว่างในการแสวงหาทางเข้าสู่โลกุตระ/ เราต่างตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าและไร้ความหมาย/โปรดประสาทพรของท่าน เพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติระหัสธรรมนี้ตราบจนชาติภพสุดท้ายแห่งข้าพเจ้า/

ถึงแม้ว่าสรรพสิ่งเป็นอนัตตา/แต่ข้าพเจ้าก็ลืมเลือนเสมอว่า/อนัตตานี้ ต้องเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าแน่นอนในที่สุด/โปรด ประสาทพรของท่าน เพื่อว่าเราทั้งหลายยังคงระลึกถึงธรรมานุสตินั้น

/ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตระหนักว่า อกุศล กรรมและมิจฉาปฏิบัติของข้าพเจ้า/จะยังผลให้ข้าพเจ้าไปสู่ทุคติอันเป็นภพภูมิที่ต่ำ/ข้าพเจ้าก็ยังไม่มีสติ หิริโอตัปปะแม้แต่น้อย/โปรดประสาทพรของท่านเพื่อว่าข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงกุศลกรรมและละเว้นจาก อกุศลกรรม

ด้วยอุปทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จำแนกบิดาและมารดา/(มนุษย์ทุกคนควรระลึกเสมอว่าสรรพสัตว์ทั้ง ต่างเคยเป็นบุพการีของเราในอดีตชาติหลายกัปล์หลายกัลป์มา)/สรรพสัตว์ที่ท่องไปในภูมิทั้ง 6 /ให้เป็น มิตรและศัตรู

รวมถึงการสั่งสมตัณหาและโทสะ ในจิตของข้าพเจ้า/โปรดประสาทพรของท่านเพื่อลบล้างอกุศจิตนั้น ของข้าพเจ้า/โปรดประสาทพรของท่านเพื่อบรมโพธิจิต/แห่งการตั้งปณิธานและปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า/

ได้แผ่ไพศาลเพื่อประโยชน์สุข/จงบังเกิดขึ้นในจิตแห่งข้าพเจ้าอย่างแท้จริง/ข้าแต่คุรุ โปรดประสาทพรของ ท่านเพื่อว่าจิตแห่งท่านและข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าผสมผสาน/และเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวในบัดนี้/ณ ที่ประชุม ในมณฑลพิธีนี้ เทอญ/

สร้างนิมิต

ให้สร้างนิมิตว่าท่านอาจารย์โพธิ์แจ้งได้ปรากฏร่างเบื้องหน้าเรา และจากพลังที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาด้วยจิตศรัทธามั่นต่อท่าน พลังนี้ทำให้เกิดแสงสีขาว ส่องจากหน้าผากของท่าน แสงสีแดงส่องจากคอของท่าน แสงสีน้ำเงินส่องจากใจของท่าน พุ่งมายัง หน้าผาก คอ ใจของเรา และแสงทั้ง3ได้กลืนเข้าไปในร่างเรา เข้าไปขจัด อกุศลกรรมต่างๆ อุปสรรคความไม่ดีทั้งหลายที่เกิดจาก วาจา ใจ ให้ออกจากตัวเรา องค์อาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ท่านยินดีมากที่เราได้ภาวนาถึงท่าน ท่านได้สลายร่างเป็นแสง พุ่งเข้าสู่ตัว เราและในขณะนั้นจิตของท่านอาจารย์และของเราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากนั้นให้เราตั้งสมาธิอันเปี่ยมด้วยความสว่าง สงบ ให้พยายามทำสมาธิให้ได้นานที่สุด และท้ายที่สุดท่านอาจารย์และเราได้สลายเข้าสู่ศูนยตาสภาวะ

บทขมากรรมในการปฏิบัติบกพร่องในบางขณะบางตอน

โอม.เบญจา.สัต.โต.ซา.มา.ยา.มา.นู.ปา.ลา.ยา* เบญจา.สัต.โต.เต.โน.ปา.ตี.ธา.ดี.โด.เม.บา.วา* ซุ.โต.คา.โย.เม.บา.วา.*ซุ.โป.คา.โย.เม.บา.วา.* อา.นู.รัต.โต.เม.บา.วา.* ซาวา.สิท.ธิ.เมม.ปาร.ยา.จา.* ซาวา.กา.มา.ซุ.จา.เม.* จิต.ตำ.ศรี.ยำ.กู.รู.โฮุม.* ฮา.ฮา.ฮา.ฮา.โฮ.*บา.กา.วาน.* ซาวา.ตะ.ถา.คะ.ตา.เบญจา.มา.เม.มุณ.ซา.เบญจือ.บา.วา.มา.หา.ซา. มา.ยา.สัต.โต.อา.**

บทอุทิศบุญแด่สรรพสัตว์

    โซะด์.นัมซ์.อ์ดิ.ยีซ์.ถัมซ์.เจะด์.ค์สิคซ์.ปา.ณิด/        โถบ.เน.เณซ์.ปีอิ.ดะ/ค์.ร๋นัมซ์.ภัม.(บ์เช.ฉิง/

ซ๋(ก์เจ.ร๋คา.นา.อ์ชิ.ร๋บา.ร๋เลบซ์.บ์/ฆฑุคซ์.ปา.ยิ./        ซิด์.ปีอิ.ม์โฌ.เลซ์.อ์/ค์โด.วา.ซ์/ค์โดล.วาร์.โฉค /

     อ์จัม.ด์ปาล.ด์ปาอ์.วูอิ์.จิ.ล๋ดาร์.ม์(ฆ์เฉน.ปา.ดัง./     กุน.ตู.บ์สัง.โป.เด.ยัง.เด.บ์ษิน.เต /

เด.ดะค์.กุน.(ค์จิ.ร๋เจซ์.ซู.บ์ดาค์.ซ๋โลบ.จิง./                ด์เค.วา.อ์ดิ.ดะค์.ถัมซ์.เจะด์.เรบ.ตู.บ์ซ๋โง/

    (บ์ชัง.ชุบ.เซมซ์.ม์โชค.ริมน์.โป.เช/                    มา.ซ๋(ก์เจซ์.ปา.ร๋นัมซ์.ซ๋(ก์เจซ์.(ค์จูร์.จิค /

ซ๋(ก์เจซ์.ปา.ณัมซ์.ปา.เมะด์.ปาร์.ยัง./                      โคง.เนซ์.โคง.ดู.อ์เภล.วาร์.โฉค //

ด้วยบุญกุศลเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุถึงการตรัสรู้/เป็นผู้มีชัยต่อมารทั้งหลาย อันเนืองมาจาก/
การเวียนว่ายในวัฏฏสงสารแห่งการ เกิด แก่ เจ็บ.ตาย/สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทะเลแห่งวัฏฏสงสาร/

เช่นดังพระปัญญาญาณแห่งพระมัญชุศรีโพธิสัตว์/และเป็นเช่นดังพระสมันตรภัทรโพธิสัตว์
เพื่อที่จะฝึกฝนข้าพเจ้าตามวิถีแห่งโพธิสัตว์/

ขอให้ภาวะจิตแห่งพระโพธิญาณ/ซึ่งไม่เคยบังเกิดจงปรากฏขึ้น
ภาวะจิตแห่งโพธิญาณที่มีอยู่แล้วจงอย่าเสื่อมถอย/เจริญขึ้นเป็นทวีคูณ เทอญ/

บุญกุศลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้ได้ถูกระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนในคำสอนของตันตระ การระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเพียง ชั่วขณะหนึ่งบุญกุศลที่ได้เหนือกว่าและยิ่งใหญ่กว่าการปฏิบัติธรรมอื่นๆเป็นแสนครั้ง ฉะนั้นขอให้ทุกท่านตระหนักในผลบุญอันยิ่ง ใหญ่มหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดนี้ การระลึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอเป็นรากฐานอันสำคัญที่ส่งให้เราบรรลุถึงความเป็นมหาสิทธาผู้ บรรลุ

มหาวัชราจารย์เคนโปโซนัมรินโปเช่ รจนาคำสวดบูชา
29กันยายน 2539

 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats