อ่าน

บ้ด.Kด.

ความหมาย

ความหมายอังกฤษ

Skt.

จากหนังสือ

ไวยกรณ์

กูน.ตู.อ้ด.

(พส.) ก- กุน.ตู.โอะด์.

พระโพธิสัตว์ สมัตรประภา

consisting entirely of light

samanta-prabha

สมนต-ปรภ

ชีค9

กุน.ตุ.pfด.ปอิ.zf.ฎ้ซ.

(พส.) ก- กุน.ตู.ซ๋(ป์โฉด์.ปาอิ์.บ์โล.\ค์โดซ๋.

พระโพธิสัตว์

 (his) mind is always in exercise

samanta-caritra-mati

สมนต-จริตร-มติ

ชีค8

กูน.ตู.pfด.ลม.

(พส.) ก- กุน.ตู.ซ๋(ป์โฉด์.ลัม.

พระโพธิสัตว์ ผู้เป็นพื้นฐานแห่งมรรคปฏิบัติทั้งมวล

of good behaviour [the road to all good works ]

samantacarya'-patha

สมนต-จรยา-ปถ

ชีค8

กูน.ตู.มิค.

(พส.) ก- กุน.ตู.มิค,.

พระโพธิสัตว์ สมัตรเนตร

consisting entirely of eyes

samanta-netra

สมนต-เนตร

ชีค8

กูน.นซ.มJiซ.

(พส.) ก- กุน.นีซ์.ม์เจซซ์,.

พระโพธิสัตว์ สวยงามที่สุด

 the most beautiful

samanta-prasa'daka

สมนต-ปรสาทก

ชีค8

Kร.ม.ล.ดคอ.บ.

(พส.) ก- ซ๋การ.มา.ลา.ด์คาอ์.วา.

พระโพธิสัตว์ ผู้เป็นที่รักของดวงดาว

Lover of the Stars

     

Kร.มอิ.อ้ด.

(พส.) ก- ซ๋การ.มาอิ์,.โอะด์.

พระโพธิสัตว์ แสงของดาว

star light

jyotihprabha

ชโยติหปรภ

ชีด10

บKล.ป.บสง.ป้.ฐง.ชูบ.ซ่มซ.ดปล.

(พส.) ก- บ์ซ๋กัล.ปา.บ์สัง.โป.(บ์ชัง.ชุบ.เซมซ์,.ด์ปาล.

พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งภัทรกัลป์

a Bodhisattva a happy age

bhadra-kalpikabodhisatva

ภทร-กลปิกโพธิสตว

ชีด10

ค้ซ.ป.ม่ด.ป.

(พส.) ค- โคซ์.ปา.เมะด์,.ปา.

พระโพธิสัตว์ ไม่เสแสร้ง

 undisguised

anupalipta

อนุปลิปต

ชีค8

ดค่.บอิ.xj.ม.ม่ด.ปอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ค- ด์เค,.วาอิ์.\ดี.มา.เมะด์,.ปาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ แก่นแท้ของความไม่มีมลทินของความสุข

essence of immaculate virtue

s'ubha-vimala-garbha

ศุภ-วิมล-ครภ

ชีค8

ดค่.บอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ค- ด์เค,.วาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ แก่นแท้ของความสุข

essence of virtue

s'ubha-garbha

ศุภ-ครภ

ชีค8

%ล.บอิ.ญุ.คู.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.บาอิ์.(ม์ณู.คู.

พระโพธิสัตว์ มณีของชัยชนะในอนาคต (ชัยชนะที่เกิดใหม่

the germ of future triumph [a nascent Jina]

 Jina'n,kura

ชินาณกุร

 

%ล.บอิ.คษิ.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.บาอิ์.ค์ษิ.

พระโพธิสัตว์ พื้นฐานของชัยชนะ

the basis of victory

 Jina'dha'ra

ชินาธาร

 

%ล.บอิ.ถูคซ.วิ.cซ.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.บาอิ์.ถุคซ์.(ก์จิ,.\ซีซ์.

พระโพธิสัตว์ จิตวิญญานลูกของผู้ชนะ

the spiritual son of Jina

 Jinaurasa

ชิเนารส

 

%ล.บอิ.cซ.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.วาอิ์.\ซีซ์.

พระโพธิสัตว์=ลูกของผู้ชนะ

sons of the victor

     

%ล.บอิ.zf.ฎ้ซ.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.วาอิ์.บ์โล.\ค์โดซ์.

พระโพธิสัตว์

 avtriumphing mind

Jaya-mati

ชย-มติ

ชีค8

%ล.บซ.ฐิน.

(พส.) ค')-ร๋(ค์เจล.วีซ์.(บ์ชิน,.

พระโพธิสัตว์ ให้โดยชัยชนะ

given by victory

jayadatta

ชยทตต

ชีด10

wfล.ม.

(พส.) ค\-ซ๋\ค์โดล.มา

พระโพธิสัตว์ดารา(พระแม่ผู้ปกปล่อย)

goddess of compassion

     

w.ช่น.ป้อิ.ดฐงซ.วิ.%ล.ป้.

(พส.) ค\-ซ๋\ค์ดา.เชน,.โปอิ์.ด์(บ์ยังซ์.(ก์จิ,.ร๋(ค์เจล.โป.

พระโพธิสัตว์ เจ้าชายของมหาเสียงที่สอดประสาน

the prince with a resonant harmonious voice

maha'ghos,a-svarara'ja

มหา-โฆษ-สวรราช

ชีค8

wjบ.ป.ถมซ.จด.ฯม.ซ่ล.บ.

(พส.) ค\-ซ๋\ค์ดิบ,.ปา.ถัมซ์.เจะด์.ร๋นัม.ปา.เซล,.วา.

พระโพธิสัตว์ ผู้ถูกลบล้างมนทินออก

the effacer of all stains

sarva-ni'varan,a-viskambhin

สรว-นีวรณ-วิสกมภิน

ชีค7

wjบ.ป.ฯม.ซ่ล.

(พส.) ค\-ซ๋\ค์ดิบ,.ปา.ร๋นัม.เซล,.

พระโพธิสัตว์

 

Sarvanivaranaviskambhin

สรว-นีวรณ-วิสกมภิน

ดิก

อฎ้.บ.อhjน.

(พส.) ค\-อ์\ค์โด.วา.อ์จซิน,.

พระโพธิสัตว์ ผู้เห็นแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

keeper of those who walk the earth

jagati'ndhara

ชคตีนธร

 

จ้ด.ปน.ริน.ป้.ช่.

(พส.) จ- โจด์.เปน.ริน,.โป.เช,.

พระโพธิสัตว์

with a precious diadem or tiara

 Ratna-mukut,a

รตน-มุกุฏ

 

อจม.ดปล.

(พส.) จ- อ์จัม.ด์ปาล.

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี

 

Manjusri

มญชุศรี

 

ข้.ม้.ฑ้.คณ่ร.จน.

(พส.) จ;- โจ;.โม.\ฆ์โฑ.ค์เณระ,.เจน.

พระโพธิสัตว์ดาราองค์หนึ่งผู้ไม่เห็นด้วยกับความโกรธ

Bhrikuti

ภริกุติ

 

อขม.ดปล

(พส.) จ;-อ์จั;ม.ด์ปาล.

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี

Manjushri [Manjusri]

     

อขม.ดปล.คษ้น.นูร.ฟุร.ป.

(พส.) จ;-อ์จั;ม.ด์ปาล.ค์โษน.นูร.(ค์จูร.ปา.

พระโพธิสัตว์มัญชูศรีวัยรุ่น

Man'jus'ri the juvenile [ rejuvenated ]

man'jus'ri-kuma'ra-bhu'ta

มัญชุศรี-กุมาร-ภูต

 

ฅม.z.ล.

(พส.) จซ-จซัม.บ๋ล์า.ลา.

พระโพธิสัตว์วัชระ-แห่งความร่ำรวย

       

ช้ซ.ดง.Fน.ป.

(พส.) ช- โชซ์.ดัง.ล๋เดน.ปา.

พระโพธิสัตว์ ศีลธรรมที่ดี

of good morals

dha'rmika

ธารมิก

 

ช้ซ.ลซ.ฐุง.บ.

(พส.) ช- โชซ์.ลีซ์.(บ์จุง.วา.

พระโพธิสัตว์ ผลิตผลของธรรม

produced by virtue

dharmato-nirgata

ธรมโต-นิรคต

 

ชู.บ้ซ.ฐิน.

(พส.) ช- ชู.โบซ์.(บ์ชิน,.

พระโพธิสัตว์มอบให้โดยแม่น้ำ

given by a river

nadadatta

นททตต

 

ชู.Vอิ.zf.ฎ้ซ.

(พส.) ช- ชู.ล๋ฮ์าอิ์.บ์โล.\ค์โดซ์.

พระโพธิสัตว์สติปัญญาของวรุณ

Varuna's prudence ( intellect )

Varun,amati

วรุณมติ

 

ซ่ง.ค่.ฯม.ปร.ร้ล.ป.

(พส.) ซ- เซง,.เค,.ร๋นัม.ปัร.โรล.ปา.

พระโพธิสัตว์ ผู้เป็นราชสีห์แห่งกีฬา

the sporting lion

sim,ha-vikri'd,ita สิมห-

สิมห-วิกรีฑิต

 

ซ่ง.ค่อิ.w.wfคซ.ป.

(พส.) ซ- เซง,.เคอิ์,.ซ๋\ค์ดา.ซ๋\ค์โดคซ์.ปา.

พระโพธิสัตว์ ผู้มีสุรเสียงดังราชสีห์

uttering a sound like that of a lion

sim,ha-na'da-na'din

สิมห-นาท-นาทิน

 

ซ่มซ.ดปอ.ช่น.ป้.

(พส.) ซ- เซมซ์.ด์ปาอ์.เชน,.โป.

พระโพธิสัตว์ ผู้กล้าหาญอันยิ่งใหญ่

the great heroic soul

maha'sattva

มหาสตตว

 

คส่ร.ฟิ.Ujง.ป้.

(พส.) ซ- ค์เสระ,.(ค์จิ,.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ ธาตุทอง

gold essence

suvarn,a-garbha

สุวรน-ครภ

 

คซง.บอิ.บดค.ป้.

(พส.) ซ- ค์ซัง.วาอิ์.บ์ดาค์.โป.

พระโพธิสัตว์ ผู้นำแห่งความลับ,วัชระปาณิ

Lord of Secrets

Guhyapati

คุหยปติ

 

คซล.มช้ค.

(พส.) ซ- ค์ซัล.ม์โชค.

พระโพธิสัตว์ ผู้ทรงแสงอันประเสริฐ

 chief brightness or lustre

uttamadyutu

อตตมธยุตุ

 

ซ.ยิ.Ujง.ป้.

(พส.) ซ- ซา.ยิ,.ซ๋ณิง,.โป

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

**Ks,itigarbha

Ks,itigarbha

กษิติ-ครภ

 

ซอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ซ- ซาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.=

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

the essence or spirit of the earth

ks,iti-garbha

กษิติ-ครภ

 

cซ.Ujง.ป้.

(พส.) ซ- ซีซ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

 

Ksitigarbha

กษิติ-ครภ

 

บซ้ด.นมซ.ช่.

(พส.) ซ- บ์โซะด์.นัมซ์.เช,.

พระโพธิสัตว์ มหาบุญกุศล

 of great moral merits

maha'pun,ya

มหาปุณยา

 

pน.คซล.%ล.

(พส.) ซ๋(ป์เฉน.ค์ซัล.ร๋(ค์เจล.

พระโพธิสัตว์ ดวงตาทรงเสน่ห์

with charming eyes

Prahasita-netra

ปรหสิต-เนตร

 

ซ่ด.ป.ดง.ทล.บ.

(พส.) ซ\-\เซะด์,.ปา.ดัง.\บ์ทัล.บา.

พระโพธิสัตว์ ที่ไม่มีกิเลสหรือความใคร่

devoid of passion or affection

Vita-trsna

วิต-ตฤษน

 

cjด.มถร.ฉิน.

(พส.) ซ\-\ซิด์,.ม์ถาร.(ภ์ฉิน,.

พระโพธิสัตว์ ผู้เอื้อมถึงธรรมชาติ,ไปถึงขอบสุดของตัณหา

one who has reached nature's end [Ftn: one who has reached the end of existence]

bhava'ntakr,t

ภวานตกฤต

 

cซ.บจซ.

(พส.) ซ\-\ซีซ์.บ์จีซ์

พระโพธิสัตว์ พุทธบุตร

buddha son

     

คฃูค.น.ริน.ป้.ช่.

(พส.) ซจ- ค์ซจุค.นา.ริน,.โป.เช,.

พระโพธิสัตว์รัตนจุฑา,สวมมงกุฎรัตน

with a gem on his turban or the crown of his head

 Ratna-cu'da

รตนา-จูท

 

บHfน.ป.มิ.คต้ง.บ.

(พส.) ซจ- บ์ร๋โซจน.ปา.มิ,.ค์โตง.วา.

พระโพธิสัตว์ผู้ไม่หยุดความมุมานะบากบั่น

not desisting from his endeavour

aniks,ipta-dhura

อนิกษิปต-ธุร

 

Hล.Fน.

(พส.) ซจ'-ร๋ซจัล,.ล๋เดน.

พระโพธิสัตว์ ผู้ชำนาญ

the skilful

Vikra'nta

วิกรานต

ชีค6

pน.รซ.คสิคซ.

(พส.) ซป-ซ๋(ป์เฉน.เรซ์.ค์สิคซ์,.

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(กวนอิม)

Avalokiteshvara [Avalokitesvara]

   

ฌ่.ดปค.ม่ด.

(พส.) ฌ- เฌ,.ด์ปะค์.เมะด์,.

พระโพธิสัตว์อมิตายุ

Amitayus

     

Ujง.Ji.จน.

(พส.) ณ- ซ๋ณิง,.ร๋เจ;,.เจน.

พระโพธิสัตว์ ผู้มีเมตตาจิต

the compassionate

kr,pa'lu

กฤปาลุ

ชีค6

ณิ.มอิ.อ้ด.

(พส.) ณ- ณิ.มาอิ์.โอะด์.

พระโพธิสัตว์ แสงอาทิตย์

sunshine

su'rya-prabha

สูรย-ปรภ

 

ณิ.มอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ณ- ณิ.มาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์แก่นแท้หรือจิตวิญญานพระอาทิตย์

the essence or spirit of the sun

a'ditya-garbha

อาทิตย-ปรภ

 

บUjงซ.ป.มิ.มงอ.บ.

(พส.) ณ- บ์ซ๋เณงซ์,.ปา.มิ,.ม์งาอ์.บา.

พระโพธิสัตว์ผู้ปราศจากความกลัว

the fearless one

nirbhaya

นิรภย

 

ด่.บษิน.คศ่คซ.ปอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ด- เด,.บ์ษิน,.ค์เฉคซ์,.ปาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์แก่นแท้ของตถาคต

essence of Tathaga'ta

tathaga'ta-garbha

ตถาคตครภ

 

ดด.ดป้น.

(พส.) ด- เดะด์,.ด์โปน.

พระโพธิสัตว์ ผู้นำกองคาราวาน

the leader or conductor [of a caravan ]

sarthavaha

สรถวห

ชีค6

ด่ด.ดป้น.บสง.ป้.

(พส.) ด- เดะด์,.ด์โปน.บ์สัง.โป.

พระโพธิสัตว์ผู้นำที่ดีของกองคาราวาน

the good leader (of a caravan )

susa'rthava'ha

สุสารถวาห

 

ด้น.ฎุบ.

(พส.) ด- โดน.\ค์ดุบ.

พระโพธิสัตว์ สิทธารถะ

accomplished wish [Ftn: one whose desires have been fulfilled ]

 Siddha'rtha

สิทธารถ

 

ดคซ.จน.

(พส.) ด\-\ดะค์ซ์.เจน.

พระโพธิสัตว์ ชื่อเสียงยิ่งใหญ่

of great reputation

maha'yas'as

มหายศส

ชีค6

x.บอิ.อ้ด.

(พส.) ด\-\ดา.วาอิ์.โอะด์.

พระโพธิสัตว์แสงแห่งมายา

illusory [ ensnaring ] light

ja'lini'-prabha'

ชาลินี-ปรภา

 

xj.ม.ม่ด.ปอิ.มิค.

(พส.) ด\-\ดิ.มา.เมะด์,.ปาอิ์.มิค,.

พระโพธิสัตว์ผู้ปราศจากมนทินจากตา

with immaculate eyes (clear)

Vimala-netra

วิมล-เนตร

 

xj.ม.ม่ด.ปอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ด\-\ดิ.มา.เมะด์.,.ปาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ธาตุบริสุทธิ์

immaculate essence

amala-garbha

อมล-ปรภ

 

xj.ม.กุน.ตุ.ทล.บ.

(พส.) ด\-\ดิ.มา.กุน.ตู.\บ์ทัล.วา.

พระโพธิสัตว์อิสระจากทุกมนทิน

free from every stain

sarva-mala'pagata

สรว-มลาปคต

 

xj.ม.ดง.ทล.บอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ด\-\ดิ.มา.ดัง.\บ์ทัล.วาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์แก่นแท้ผู้ปราศจากมนทิน

essence without stain

Vimala-garbha

วิมล-ปรภ

 

df.Ji.ซ่มซ.ดปอ.

(พส.) ด'-ร๋โด.เจ'.เซมซ์,.ด์ปาอ์

วัชรสัตตวา,วัชระสัตโต

vajra-being (vajrasattva)

vajrasattva

วชรสตตว

 

df.Ji.อชง.

(พส.) ด'-ร๋โด.เจ'.อ์ชัง

วัชรธารา คุรุผู้สอนตันตระ

holder of the vajra

vajradhara

วชรธร

 

df.Ji.ดฐิงซ.อภูคซ.ม.

(พส.) ด'-ร๋โด.ร๋เจ;,.ด์(บ์ยิงซ์,.อ์ภุคซ์.มา.

วัชรธตวิศวริ หนึ่งในศักติของพุทธห้าตระกูล

Vajradhatvishvari

 

วชรธตวิศวริ

 

df.Jiอิ.Ujง.ป้.

(พส.) ด'-ร๋โดเจ;'อิ์,.ซ๋ณิง,.โป.

วัชรครรภ์-แก่นแท้วัชร

diamond essence

Vajra-garbha

วัชร-ครภ

 

df.Jiอิ.อฅjน.ฟิ.Ujง.ป้.

(พส.) ด'-ร๋โดเจ;'อิ์,.ด์(บ์ยิค.

วัชรสาร-แก่นแท้วัชร

diamond essence

Vajra-sa'ra

วัชร-สาร

 

ติง.ง่.อฅjน.ฟิ.Ujง.ป้.

(พส.) ต- ติง,.เง,.อ์จซิน,.(ค์จิ,.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์สมาธิครภ-แก่นแท้ของสมาธิอันลึกล้ำ

essence of deep meditation

sama'dhi-garbha

สมาธิ-ครภ

 

tค.ตุ.งู.

(พส.) ต'-ต’ะค์.ตู.งุ.

พระโพธิสัตว์วัชระ-แห่งน้ำตา

 

Sadaprarudita

สทปรรุทิต

 

tค.ตุ.อ้ด.

(พส.) ต'-ต'ะค์.ตู.โอะด์.

พระโพธิสัตว์นิตยประภา-กระจ่างใสไม่หยุดหย่อน

constant brightness or light

nitya-prabha

นิตย ปรภ

 

tค.ตุ.บHfน.

(พส.) ต-ต'ะค์.ตู.บ์ร๋โซจน.

พระโพธิสัตว์นิตโยทยุกต-ผู้ยุ่งอยู่เสมอ

always busy

nityodyukta

นิตโยทยุกต

 

tค.ตุ.ลค.บ$ง

(พส.) ต'-ต'ะค์.ตู.ละค์.บ์ร๋(ก์ยัง.

พระโพธิสัตว์นิตโยกสิปตหัตถ์-ผู้ยืดทุกสิ่งในมือ

always stretching forth his hand

nityothksipta-hasta

นิตโยถกสิปตหัสต

 

ถูคซ.Ji.ช่น.ป้.

(พส.) ถ- ถุคซ์.เจ’.เชน,.โป.

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร-อริยะผู้ทรงมหาเมตตา

Great Compassionate One

     

ถูคซ.Ji.จน.

(พส.) ถ- ถุคซ์.ร๋เจ;.เจน

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้มีมหาเมตตา

gracious adj

     

ถูบ.ดกอ.คษ้น.นุร.ฟุร.ป.

(พส.) ถ- ถุบ.ด์กาอ์.ค์โษน.นูร.(ค์จูร.ปา.

พระโพธิสัตว์ทุรธรษกุมารภูต-เจ้าชายวัยเยาว์ผู้ลำบากสู่ชัยชนะ

the young prince, whom it is difficult to overcome

durdhars,a-kuma'rabhu'ta

ทุรธรษกุมารภูต

 

มถ้ง.บ.ด้น.ย้ด.

(พส.) ถ- ม์โถง.วา.โดน.โยด์.

พระโพธิสัตว์อโมฆ-ทรศิน-ความเห็นที่น่านับถือ

worthy to be seen [of unfailing vision, infallible ]

amogha-dars'in

อโมฆ-ทรศิน

 

มถู.ช่น.ถ้บ.

(พส.) ถ- ม์ถุ.เชน,.โถบ.

พระโพธิสัตว์มหาสถามปราป(ไต้ซีจี) ผู้มีพลังทรงอนุภาพ

he that has obtained great strength

maha'stha'ma-pra'pta

มหาสถามปราปต

 

นค.ป้.

(พส.) น- นะค์.โป.

พระโพธิสัตว์อสิต(ดำ)

 

asita

อสิต

 

นม.มฆอิ.Ujง.ป้.

(พส.) น- นัม.ม์ฆาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ อากาศครรภ์-จิตวิญาณของสวรรค์

the essence or spirit of heaven or of the void space above

a'ka's'a-garbha

อากาศ ครภ

 

นม.มฆอิ.มhfด.

(พส.) น- นัม.ม์ฆาอิ์.ม์โจซด์.

พระโพธิสัตว์คคนกญช-สมบัติเหมือนห้วงว่างที่เหนือกว่า

a treasure like the void space above (immense)

gagana-gan'ja

คคน-กญช

 

ฯม.ปร.ฎ้ล.บอิ.Z.บ.

(พส.) น'-ร๋นัม.ปัร.\ค์โดล.วาอิ์.ส๋ล์ดา.วา.

พระโพธิสัตว์วิมุกติจันทรา-ปลดปล่อยของพระจันทร์

the liberated moon

Vimukti-candra

วิมุกติ-จนทร

 

ฯม.ปร.%ล.ฐ่ด.

(พส.) น'-ร๋นัม.ปัร.ร๋(ค์เจล.(บ์เจะด์,.

พระโพธิสัตว์ ผู้มีชัยต่อความมีชัย

 the one who will become victorious

Vijetr,

วิเชตฤ

ชีค6

ฯม.ปร.%ล.บร.คน้น.ป.

(พส.) น'-ร๋นัม.ปัร.ร๋(ค์เจล.บัร.ค์โนน.ปา.

พระโพธิสัตว์วิชายวิกรมิน-ผู้มีชัยต่อความมีชัย

who overcomes the victorious

Vijayavikramin

วิชยวิกมิน

 

ฐง.ชูบ.ซ่มซ.ดปล.คสิ.บJjด.ช่.บ.คษน.ดค.วง.

(พส.) บ)- (บ์ชัง.ชุบ.เซมซ์,.ด์ปาล.ค์สิ,.บ์จิ;'ด์,.เช,.วา.ค์เษน.ดะค์.(ก์จัง.

พระโพธิสัตว์อนเยจา มโหชสก โพธิสัตตวา

other Bodhisattvas also of great [splendour] celebrity

anye ca mahojaska Bodhisattva'h,

อนเย-มโหชสก-โพธิสสวา

ฐมซ.ป.

(พส.) บ)-(บ์จัมซ์.ปา.

พระโพธิสัตว์ ไมเตรยะ

clemency (the affectionate or mercifu )

maitreya

ไมเตรย

 

ฐง.ชูบ.ซ่มซ.ป.

(พส.) บ)-(บ์ชัง.ชุบ.เซมซ์.ด์ปาอ์.

พระโพธิสัตว์ ผู้มีจิตกล้าหาญ

the purified mighty soul

bodhisattva

 

ชีค6

ป๙อิ.Ujง.ป้.

(พส.) ป- เปะด์มาอิ์.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์เปะมาครภ-ธาตุแท้ของดอกบัว

 essence of the Padma flower

padma-garbha

ปทม-ครภ

 

ป๙อิ.มิค.

(พส.) ป- เปะด์มาอิ์.มิค,.

พระโพธิสัตว์เปะมาเนตร-ดวงตาของดอกบัว

with lotus eyes

padma-netra

ปทม-เนตร

 

Pfซ.วิ.Yง.ป้.

(พส.) ป- ซ๋โปซ์.(ก์จิ,.ค์ลัง.โป.

พระโพธิสัตว์คนธหสติน

an elephant (loaded) with odiferous drugs

gandhahastin

คนธหสติน

 

Pfบซ.ป.บHคซ.ป.

(พส.) ป- ซ๋โปบซ์.ปา.บ์ร๋เซจคซ์.ปา.

พระโพธิสัตว์ปรติภานกุฐ-ความไว้วางใจสูงขึ้น

exalted confidence

pratibha'na-kut,a

ปรติภาน-กุฏ

 

ดปล.ฟิ.Ujง.ป้.

(พส.) ป- ด์ปาล.(ค์จิ,.ซ๋ณิง,.โป.

พระโพธิสัตว์ศรีครภ-แก่นของความเจริญรุ่งเรือง

 essence of prosperity

s'ri'-garbha

ศรี-ครภ

 

pน.รซ.คสิคซ.ดบง.ฉุค.

(พส.) ป)-ซ๋(ป์เฉน.เรซ์.ค์สิคซ์,.ด์วัง.(ภ์ฉุค.

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

the mighty lord that sees with clear eyes

avalokites'vara

อวโลกิเตศวร

 

ภูค.Bซ.

(พส.) ภ- ภุค์.ซ๋บีซ์.

พระโพธิสัตว์คุยคุปต-ซ่อนอยู่ในรู

concealed in a hole

guha-gupta

คุห-คุปต

 

อภ่ล.บอิ.zf.ฎ้ซ.

(พส.) ภ- อ์เภล,.บาอิ์.บ์โล.\ค์โดซ์.

พระโพธิสัตว์

increasing understanding

Vardhama'na-mati

วรธมาน-มติ

 

อภคซ.ป.ถูคซ.Ji.ช่น.ป้.

(พส.) ภ- อ์ภะค์ซ์.ปา.ถุคซ์.ร๋เจ;.เชน,.โป.

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร-อริยะผู้ทรงมหาเมตตา

Sublime Compassionate One

   

อภคซ.มช้ค.

(พส.) ภ- อ์ภะค์ซ์.ม์โชค.

พระโพธิสัตว์  อริยะผู้ประเสริฐสุด

the most venerable

parama'rya

ปรมารย

ชีค6

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats